Newx.nl

Eigenzinnige blik op nieuwe zaken

Dispuut over het nakomen van verplichtingen inzaken

Wij hebben een dispuut met een bedrijf over het nakomen van verplichtingen inzake een gedane investering. Het bedrijf zegt niet te kunnen voldoen omdat gerechtelijk beslag is gelegd op tegoeden van bankrekeningen. Hoe trekken wij na of dit waar is en in opdracht van wie deze beslaglegging zou hebben plaatsgevonden.

A:>Bedoeld zal zijn uit hoofde van conservatoir beslag (in tegenstelling tot het zgn. executoriaal beslag, na verkregen toewijzend vonnis), voorafgaand aan een gerechtelijke procedure omtrent een geschil dat betrekking zal hebben op de betaling van een geldbedrag uit overeenkomst, dan wel onrechtmatige daad. Beslagen op roerende zaken staan als zodanig niet geregistreerd in voor een ieder toegankelijke data. Uit uw relaas moet worden opgemaakt dat uw debiteur u niet nader wenst te informeren.

Het zou op haar/zijn weg liggen de betalingsonmacht die het beslag in uw richting oplevert aan te tonen aan de hand van stukken waaruit in ieder geval van het beslag blijkt. Indien u bekend bent met de bankrelatie van wederpartij kunt u eventueel trachten deze te benaderen met de vraagstelling of er daadwerkelijk een beslag ligt. Dit antwoord kan worden verstrekt, doch dit zal afhankelijk zijn van de bank(medewerker). Over het algemeen is men daar uiterst huiverig voor.

Is de bankrelatie niet bekend of werkt deze niet mee en bent u ook niet op de hoogte van de beslagleggende partij, wordt het toch moeilijk. Wat wel mogelijk is, is dat u “er naast gaat liggen” met een conservatoir beslag. Dan moet wel de bankrelatie bekend zijn en liefst ook een rekeningnummer. Tenslotte is het de vraag of het gelegde beslag een surplus oplevert t.a.v. de aanhangig gemaakte vordering. Dat zal niet aannemelijk zijn, omdat in dat geval veelal het beslag wordt doorgehaald, waarvoor in de plaats treedt een zgn. bankgarantie. Dit ter voorkoming van “vastzetten” van alle liquiditeit die uit de tegoeden voortvloeit. Een andere mogelijkheid is het trekken van een (verhaals)informatie, waarbij men veelal ook wel kans ziet om dat soort gegevens boven water te krijgen. Zeker indien een specifieke vraagstelling daaromtrent in het onderzoek wordt betrokken.

Categories: financiën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *